Ochrana osobních údajů

Společnosti Maikom s.r.o., se sídlem Nová 306, Pardubice – Polabiny, 530 09, IČO 19612559, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C49736, jakožto správci osobních údajů („Maikom“), kontaktní e-mail info@maikom.cz, záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak Maikom zpracovává Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládá a jak je chrání.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste obchodním partnerem, zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek Maikom.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zejména ty, které potřebujeme pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujte nějakou smlouvu, či si u nás objednáváte služby, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám sepíšeme smlouvy, zprostředkujeme koupi či prodej či poskytneme služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy a splnění veškerých závazků, které z ní vyplývají. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po poskytnutí služby, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

Ke zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, případně pro splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy nebo je-li zpracování nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů, případně pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujeme. V ostatních případech, např. budeme-li chtít Vám posílat marketingové či obchodní sdělení, zveřejňovat Vaše fotografie, kopírovat si Vaše osobní doklady, již potřebujeme Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Mohou být mé osobní údaje zneužity?

Přijali jsme veškerá možná opatření, aby ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů nedošlo. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet osob, jež jsou vázány povinností mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou vhodným způsobem organizačně a technicky zabezpečeny, tedy výpočetní technika je chráněna přístupovými hesly a antivirovým systémem, v písemné podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny i fyzickým zabezpečením, tedy v uzamčených prostorách mimo dosah nepovolaných osob.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K zajištění chodu informačních systémů naší společnosti předáváme Vaše osobní údaje v omezené míře vývojářům těchto systémů, kteří jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracováváte cookies případně jiná data při návštěvě internetových stránek?

Maikom jakožto provozovatel webové stránky www.maikom.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, fungování webových stránek, přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Při registraci k odběru newsletteru zároveň souhlasíte s tím, že provádíme analýzy prostřednictvím individuálního měření, ukládání a vyhodnocování míry otevření a kliknutí v profilech příjemců za účelem návrhu budoucích newsletterů. tj. vyhodnocujeme chování uživatelů při zasílání newsletteru, abychom zjistili, zda a kdy byl newsletter otevřen. Pro toto vyhodnocení obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, které se ukládají na našem serveru a načítají se při otevření newsletteru. Při tomto procesu jsou předávány veškeré informace, a to např.: IP adresa, Typ zařízení Informace o operačním systému, Datum a čas návštěvy,
Vyhledávané výrazy, Údaje o používání, Informace o souborech cookie, adresa URL.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že zpracováváme neúplné či nesprávné osobní údaje, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací, nás kontaktujte na shora uvedené e-mailové adrese: info@maikom.cz